Finance sboru

Zde naleznete stručný přehled příjmů a výdajů v r. 2019. Souhrnné informace o sborových financích za r. 2020 budou k dispozici přibližně v březnu roku 2021.

A. Příjmy:
Hlavním zdrojem příjmů jsou pravidelné roční dary členů farního sboru (tzv. salár), nedělní sbírky a další dary od členů a přátel sboru. V roce 2019 činily dohromady 87 % veškerých příjmů sboru. Konkrétně

 • pravidelné roční dary členů farního sboru činily přes 301 tisíc Kč,
 • nedělní sbírky určené na činnost sboru vynesly 124 tisíce Kč
 • prostřednictvím jiných darů sbor přijal téměř 58 tisíc Kč.
 • 50 tisíc Kč sbor získal z pronájmu některých prostor,
 • ostatní příjmy (např. prodej literatury) byly cca 21 tisíc Kč.

Farní sbor ČCE v Prostějově není pravidelně finančně podporován žádnou organizací. Občasně sbor získá dotaci od obce Lipová (naposledy v. 2018 poskytla 5 tisíc Kč na opravu komínu fary v Lipové), či města Prostějov (naposledy v r. 2018 poskytlo 20 tisíc Kč na cestu pěveckého sboru Exaudi do Německa).

B. Výdaje:

 • Platby za energie – 72 tisíce Kč.
 • Údržba a opravy – v roce 2019 to byly opravy kazatelského bytu, úpravy na farní zahradě, vydláždění chodby v Lipové, revize aj. – celkem 162 tisíce Kč.
 • povinné odvody včetně příspěvku na plat faráře – 117 tisíc Kč (v r. 2019 je tento výdaj neobvykle nízký, jelikož polovinu roku byl sbor bez faráře).
 • platby za služby, cestovné, nákup spotřebního, kancelářského materiálu a zboží – 145 tisíc Kč.
 • Ostatní náklady – 43 tisíce Kč.

C. Sbírky na jiné účely
Vedle uvedených příjmů se ve sboru konala řada sbírek na podporu jiných institucí a projektů, např. pro školy Evangelické akademie, pro Diakonii ČCE, pro činnost Jeronýmovy jednoty, humanitární sbírky aj. Při těchto sbírkách bylo vybráno a odesláno celkem 69.446 Kč.

D. Kdo platí faráře?
Českobratrská církev evangelická zaměstnává přibližně 200 kazatelek a kazatelů a několik pastoračních pracovníků. Finance na jejich mzdy shromažďuje tzv. Personální fond. Celkové výdaje za mzdy všech duchovenských pracovníků Českobratrské církve evangelické v roce 2019 činily přibližně 107 miliónů Kč.

Přehled příjmů Personálního fondu:

 • Hlavním zdrojem příjmů jsou doposud příspěvky od státu na mzdy duchovenských pracovníků, v roce 2019 pokryly 57 % výdajů. Příspěvky od státu se budou v následujících letech snižovat a od r. 2030 budou nulové.
 • Povinné příspěvky farních sborů na mzdu farářů v roce 2019 pokryly přibližně 19 % výdajů. Příspěvky sborů v následujících letech se budou zvyšovat.
 • Výnosy z investičních fondů v uvedeném roce pokryly téměř 10 % výdajů.
 • Zbývajících 14 % výdajů bylo pokryto mimořádně z restitučních náhrad, které stát církvi v současnosti vyplácí, a z finanční rezervy, jež v Personálním fondu zůstala z dřívějších let.

V následujících letech se budou povinné příspěvky sborů zvyšovat tak, aby v roce 2030 kryly 70 % výdajů personálního fondu, zbývajících 30 % výdajů by měly pokrývat výnosy z investičních fondů a stát již nebude na mzdy kazatelů přispívat. Konkrétně pro náš sbor to znamená, že v roce 2021 bude přispívat na mzdu svého kazatele cca 200 tis. Kč a v dalším roce cca 245 tis. Kč.

E. Jak může ekonomicky fungovat evangelický sbor bez státních příspěvků na plat faráře? Třeba takto (www.hlavuvzhuru.e-cirkev.cz):