Sborový dopis, pozvání na instalaci

Bůh láska jest,
a kdož v lásce přebývá,
v Bohu přebývá, a Bůh v něm. - 1J 4,16

Milé sestry, milí bratři!

Srdečně Vás zdravíme na konci prázdninových dní, nabízíme slovo pro inspiraci, vyřizujeme dvě pozvání a dále několik informací o aktuálním sborovém dění.

Pro inspiraci

Když se ocitnete u evangelického (původně baptistického) kostela v Lipové, uvítá Vás v jeho průčelí nápis BŮH LÁSKA JEST. Tento stručný nápis lze rozvinout a parafrázovat např. takto: Bůh je ten, kdo aktivně usiluje o dobro moje, tvoje, naše. On už leccos v tomto směru vykonal, a připravuje dobrou budoucnost taktéž pro každého živáčka. (Jestliže byste se pídili po tom, jak to, že někoho napadlo dát rovnítko mezi slova „láska“ a „Bůh“, pak by snad mohlo pomoci, když si nalistujete celý ten spis v Novém zákoně, z něhož je vzat uvedený citát.)

Jestliže toto tvrzení vezmeme vážně, pak máme co do činění s Bohem takřka na každém druhém kroku: Rodiče utěšující plačící dítě, myslivec sušící kopku sena pro lesní zvěř na zimu, babička, jež ráda připraví chutné jídlo pro své blízké, malá pozornost z vlastní zahrádky pro souseda, atd. Potkáváme mnoho drobných, ale i velkých projevů lásky člověka k člověku, člověka k jiným živým tvorům. Láska jako starost a péče o druhého, láska jako uznání a respekt vůči jiným, láska jako soucit, láska jako ohleduplnost, láska jako poctivost v každodenních činnostech… to je jen několik málo možných podob toho, co to znamená mít rád.

Bůh, neboli láska, se uplatnil a ztělesnil v životním příběhu Ježíše z Nazareta. Na vlastní kůži to pocítila spousta lidí, kteří se s Ježíšem osobně potkali. Bůh, neboli láska, se může uplatnit a ztělesnit – budeme-li chtít – také nyní skrze rozličné činy v zaměstnání, doma, při nákupech, na cestách, jinde. A konečně nápis na kostele v Lipové může být i takovým malým doporučením pro všechny kolemjdoucí: mějme oči i uši otevřené, vnímejme boží blízkost a radujme se ze vší lásky, která nás obklopuje.

Pozvání na instalaci

K tomuto dopisu je přiložená barevná pozvánka na sborovou slavnost, při níž bude uveden do funkce nový evangelický farář. Setkání se původně mělo konat již v květnu, ale kvůli omezeným možnostem shromažďování bylo odloženo na neděli 13. září 2020. Budeme velice rádi, když se tohoto setkání osobně zúčastníte.

Výroční sborové shromáždění

...tj. pravidelná členská schůze členů prostějovského evangelického sboru, bývá každoročně svolávána v březnu. Ani toto setkání se nemohlo konat v plánovaném termínu. Bude proto v náhradním termínu v neděli 11. října 2020 po skončení bohoslužby ve sborovém domě v Prostějově (nám. U Kalicha 1). Bohoslužba začíná v 10 h. Zváni jsou všichni členové a přátelé sboru. Zváni jste samozřejmě také všichni Vy, kdo obvykle se účastníte setkání v kazatelských stanicích, v uvedenou neděli se bohoslužby v Lipové a Vyškově ruší.

Shromáždění při výroční schůzi vyslechne zprávy o dění ve sboru od začátku r. 2019, dále zprávu o hospodaření se sborovými financemi, bude schvalovat staršovstvem připravený rozpočet pro tento rok. Vedle dalších bodů programu bude též prostor k diskusi o činnosti našeho sboru.

Další informace

  • Od června je k dispozici tištěná a elektronická verze nedělních promluv, tzv. kázání. Kázání nejprve zazní v rámci bohoslužby a pak si je mohou zájemci odnést z kostela domů, případně jim bude zasláno emailem formou textového dokumentu. Jestliže byste měli zájem dostávat kázání do své emailové schránky, prosím, oznamte to faráři společně se svojí emailovou adresou.
  • Internetové stránky sboru dostaly nový vzhled. Jednotlivé části webu jsou postupně obnovovány tak, aby mohly nadále sloužit jako užitečný a aktuální zdroj informací. Kromě toho můžete sledovat informace, pozvánky a fotografie ze sborových akcí na Facebooku, na stránce našeho sboru nazvané ČCE Prostějov.
  • Od září se opět budou konat pravidelná setkání školních dětí (tzv. nábožko), schůzky mládeže, biblické hodiny pro dospělé. Nově připravujeme setkání pro děti předškolního věku, cca 4-7 let (tzv. dětský klub). Od začátku školního roku se začne scházet také skupinka dětí staršího školního věku, cca 13-15 let (tzv. příprava na konfirmaci). Pro bližší informace k jednotlivým setkáním, prosím, kontaktujte K. Vystavěla – 775 025 617, kamil.vystavel@evangnet.cz.

Závěrem: Ať Vás všecky provází dobrotivá a láskyplná boží síla! Nechť Vás i Vaše blízké povzbuzuje a dodává naději pro přicházející dny.

Za staršovstvo
Kamil Vystavěl, farář
Radek Bedřich, kurátor